Bouwmanagement

Voor uitwerking van activiteiten per fase!

“Scholten Totaalprojecten” kan voor de verschillende fasen het projectmanagement verzorgen.

Gedurende het gehele proces sturen en bewaken wij desgewenst de volgende elementen: tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en nazorg. Wij verzorgen de projectleiding vanaf het “plan van aanpak” tot en met de “nazorg” en kunnen ook assisteren bij deeltrajecten hiervan. Gedurende het gehele proces kunnen wij de benodigde kostenramingen opstellen ten behoeve van de besluitvorming en als controle van aanbestedingen. Met name in het voorbereidingstraject is het bewaken van de kosten essentieel voor het realiseren van het gewenste financieel projectresultaat.

De organisatie van een project is ook dusdanig van belang. Hierbij kunt u denken aan de wijze van aanbesteding. Voor ieder project zullen de kwaliteitsfacetten de keuzes bepalen voor onder andere de invullingstaken, architect en adviseurs, (europees-) aanbesteding of bouwteam en turn-key. Als projectleiding vinden wij onderlinge communicatie en de informatieverstrekking aan participanten in een projectorganisatie essentieel. Dit met als doel om het proces voorspoedig te laten verlopen. Iedere participant van een projectorganisatie kan hiermee dan een maximale bijdrage leveren aan het resultaat van een project.

Projectbegeleiding

 • Projectmanagement
 • Projectleiding
 • Assistentie van de projectleiding
 • Directievoering
 • Kwaliteitscontroles
 • Oplevering

Kostenbeheersing

 • Budgetraming
 • Het vergelijken en aanvragen van offertes/aanbesteding en het uitschrijven en begeleiden van tenders
 • Controle over een begroting op prijs en eenheid
 • Budgetbewaking gedurende het proces
 • Controle meer- en minderwerk, verrekeningen en financiële afhandelingen

Planning

 • Planning stappenplan
 • Directieplanning
 • Uitvoeringsplanning
 • Capaciteitsplanning

Voor uitwerking van activiteiten per fase en meer inzicht in de activiteiten die “Scholten Totaalprojecten” als projectmanagement verzorgt!

BUDGETBEWAKING

Indien wij de projectbegeleiding verzorgen krijgt u op afgesproken tijden een rapportage van de voortgang van het proces. Hierin zult u worden geïnformeerd over de tot dusver gemaakte kosten, en de kosten die in de nabije toekomst nog moeten worden gemaakt. Met het voortschrijden van de fases van een project komen de te realiseren voorzieningen steeds beter in beeld. Uiteindelijk is het dan mogelijk dat wij een directiebegroting (zeer gedetailleerde begroting) opstellen die naast de begroting van de aannemer kan worden gelegd.

CONTROLE MEER- EN MINDERWERK, VERREKENINGEN

De onvermijdelijke meer- en minderwerken lopende het project worden direct en duidelijk aan de bouwdirectie gemeld. In overleg met de opdrachtgever wordt dit binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek beoordeeld. Met een duidelijk beleid vanuit de projectbegeleiding kan dit in de meeste gevallen binnen de financiële kaders worden geïmplementeerd. Wij beoordelen de meer- en minderwerken in een volledige projectscoop om een reëel oordeel over de werkelijke kosten te kunnen verkrijgen.

BOUW VOORBEREIDING

Het ontwerp wordt nu uitgewerkt in een bestek en de aanbesteding van de werkzaamheden wordt voorbereid. Afhankelijk van de omvang van het perceel en het aan te besteden werk, kan de aanbesteding volgens Europese richtlijnen verlopen.

In dit stadium verzorgt het projectmanagement:

 • De projectaansturing inclusief de verslaglegging
 • Het opstellen van de aanbestedingsprocedure in overleg met de opdrachtgever
 • Het begeleiden van de aanbesteding
 • Het maken van de bouwaanvraag tekeningen
 • Het verzorgen van de gevraagde gegevensbehoeften bouwaanvraag
 • De aansturing, administratieve afwikkeling en de begeleiding van de aanvraagvergunningen
 • Laatste toetsing aan het “programma van eisen” en aan het financieel kader
 • Opstellen van een nota van wijziging

PRIJS- EN CONTRACTVORMING

Na inschrijvingen op de aanbesteding of vergunning volgt de prijs- en contractvorming.

In dit stadium verzorgt het projectmanagement:

 • De projectaansturing inclusief de verslaglegging
 • Het opstellen van een planning/coördinatie overeenkomst met de desbetreffende bedrijven

REALISATIE

In dit stadium wordt de opdrachtgever geconfronteerd met het bekende meer- en minderwerk. Het risico van budgetoverschrijding en prijs/kwaliteit is hier het grootst. Hier verzorgt “Scholten totaalprojecten” voor een snelle en adequate signalering, beoordeling en afhandeling van de meldingen van meer- en minderwerk, zodat de opdrachtgever bij de oplevering niet voor verrassingen komt te staan. Niet gemeld meer- en minderwerk wordt niet geaccordeerd.

In dit stadium verzorgt het projectmanagement:

 • De projectaansturing inclusief de verslaglegging
 • Vooraf beoordelen van getoond meer en minderwerk in overleg met opdrachtgever(s)
 • Het organiseren en leiden van de benodigde besprekingen
 • Het bouwtoezicht en kwaliteitscontroles
 • Rapportage voortgang werkzaamheden
 • Het begeleiden van de vooroplevering van het werk
 • Eind oplevering en overdracht aan opdrachtgever(s)

IN GEBRUIKNEMING EN NAZORG

Het nieuwe pand is voltooid. Verhuizen en ingebruikname is het moment waar lang naar is uitgekeken. Heel belangrijk bij een nieuw begin is dat je niet wordt geconfronteerd met allerlei gebreken.

In dit stadium verzorgt het projectmanagement:

 • De projectaansturing inclusief verslaglegging
 • Het afwikkelen van de oplevering
 • Aanvragen van de onderhoudscontracten
 • Samenstellen van het serviceboek
 • Opstellen van een meer-jarenonderhoudsplan
 • Het begeleiden van de eind schoonmaak
 • Het begeleiden van de verhuizing en inrichting
 • De afronding van de taken van het projectmanagement

NAZORG SERVICECONTRACT

Om de conditie van uw woning optimaal te houden, is onderhoud (klein en groot) noodzakelijk. Bepaalde onderdelen van de woning moeten op den duur worden vervangen of worden hersteld.

In deze situatie kunnen wij de volgende zaken voor u verzorgen:

 • Offerteaanvraag voor het gewenste onderhoud
 • Begeleiding en coördineren van de werkzaamheden
 • Verplaatsen of beschermen van de inventaris

AANVULLENDE DIENSTEN

Bouwkundige keuringen

Wij kunnen bouwkundige keuringen uitvoeren in de volgende situaties:

 • Verbouwing beoordelingsrapportage
 • Opnamen rapportage einde huurcontract
 • Bouwkundige rapportage voor aanvraag van een splitsingsvergunning en afhandeling daarvan
 • Oplevering begeleiding en controles.
 • Bouwplan toetsing op bouwbesluit en geldende regels.

Scholten Totaalprojecten

Waalbandijk 42
4175 AC Haaften

T: +31-(0)418-592753
mail@scholtentotaalprojecten.nl

Portfolio Projecten

Share This